Contact me

For inquiries, custom requests or to book me, email me at:

[email protected]

Berlin availability:
05/06 until 23/06
(availability for in The Netherlands is after this period!)


>> Please read the client briefing below before contacting me for a booking <<

Want to impress me on our date?
Here’s
my wishlist


Client briefing 2024:
No exceptions!

When contacting me, please briefly introduce yourself, which date you’d like to book me as well as the location and time.
-
Graag jezelf even kort voorstellen wanneer je contact opneemt, vermelden welke datum je me wilt boeken, tevens de locatie en tijd.

The client must be over 22 years old. Every client under the age of 27 must verify his age by sending a copy (picture) of his passport. 

De klant moet minimaal 22 jaar zijn. Elke klant onder de 27 dient hij zijn leeftijd te verifiëren door een kopie (foto) van zijn paspoort mee te sturen. 

A deposit is necessary to confirm the booking. If you cancel the booking up to 24hrs in advance, the deposit is valid for three more weeks. After this time, a new deposit would need to be made. For bookings canceled within 24 hours before the appointment, I reserve the right to keep the deposit.
-
Een borg is nodig om de boeking te bevestigen. Als je tot 24 uur van te voren de boeking annuleert, blijft je borg drie weken geldig. Hierna is een nieuwe borg nodig. Bij boekingen die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd behoud ik het recht de borg te houden.

A fee of 25EU will be charged when the booking is shortened by the client within 24hrs.
-
Wanneer de boeking binnen 24 uur door de klant wordt ingekort, wordt een vergoeding van 25 euro in rekening gebracht.

The client must not ask for or initiate unsafe sex. No discussion.

De klant mag geen onveilige seks vragen of initiëren. Geen discussie

 

The client is asked to take a shower and brush his teeth right before the booking. A perfume/after shave/deodorant is appreciated, but please keep it modest.

De klant wordt gevraagd om vlak voor de boeking te douchen en zijn tanden te poetsen. Een parfum/after shave/deodorant wordt gewaardeerd, maar houdt het alsjeblieft bescheiden.

 

The client must always be in a clear state of mind from beginning to the end of the booking. Drugs are not allowed to be used. 

De klant moet altijd in een heldere gemoedstoestand zijn van begin tot einde van de boeking. Het is niet toegestaan om drugs te gebruiken vlak voor of tijdens de boeking. 

 

The client is requested to consider Angelique’s privacy and does not ask her explicit personal questions such as where she exactly lives etc. 

De klant wordt verzocht rekening te houden met de privacy van Angelique en stelt haar geen expliciete persoonlijke vragen zoals waar ze precies woont etc. 

 
The client is asked to call Angelique by her work name.
-
De klant wordt gevraagd Angelique bij haar werknaam te noemen.

The client must pay Angelique upfront (when she arrives) in cash or through Tikkie. 

De klant moet Angelique contant of via Tikkie betalen (bij aankomst). 

 

Angelique only comes to homes or hotels. A bed and shower must be at the location, it must be clean. Meeting outside or in a car is not permitted. 

Angelique komt alleen bij huizen of hotels. Op de locatie dient een bed en douche aanwezig te zijn, het moet schoon zijn. Buiten of in de auto afspreken is niet toegestaan. 

Angelique is allowed to refuse or stop the booking at any given moment when the client is not complying to the briefing, making her feel unsafe, is being disrespectful or making her uncomfortable in any way. 

Angelique mag de boeking op elk moment weigeren of stopzetten wanneer de klant zich niet aan de briefing houdt, haar een onveilig gevoel geeft, respectloos is of haar op enigerlei wijze ongemakkelijk maakt. 


Gifts and tips are not expected, but highly appreciated by Angelique and you will be remembered as a special and courteous client.
-
Cadeau's en fooien worden niet verwacht, maar worden wel zeer gewaardeerd door Angelique. Je zult herinnerd worden als een speciale en hoffelijke klant.